När du lär dig mer om regler blir du också hjälpt i spelet på banan. Kunskap om utrustning, handicap, golfvett och en dos sunt förnuft är bra att ha. Se våra regelfilmer där vi tar upp de 12 vanligaste regelfrågorna.

Om du vill använda någon av filmerna för marknadsföring, starta filmen, klicka på delafunktionen till höger i bilden och sedan länken till filmen på Vimeo. Där kan du sen välja att ladda ner klippet till din dator.

Regler för golfspel är det regelverk som vi till vardags kallar golfreglerna och styr spelet golf konkret. De handlar om allt som kan uppkomma i samband med golfspel (som klubbor, spelarens ansvar för scorekortet, övningsspel, droppning av bollen och vattenhinder), och syftar till att, till viss del, göra golfen så rättvis som möjligt. Regler för golfspel revideras vart fjärde år.

Golfens handicapsystem bygger på att varje spelare försöker uppnå lägsta möjliga resultat på varje enskilt hål i varje enskild handicaprond och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt. Det innebär att en rond som inte spelas efter bästa förmåga heller inte ska registreras som handicaprond. Golfspelaren, hemmaklubben och SGF har ett gemensamt ansvar för att handicapsystemet fungerar. SGF har gjort en enkel översikt som visar hur vi tillsammans kan lyfta handicapreglerna och på så sätt golfen.

Alla som vill ska få möjlighet att spela golf efter sina egna förutsättningar. Ur ett regelperspektiv kan vissa förtydliganden dock behövas. Royal & Ancient (R&A) och United States Golf Association (USGA) ger tillsammans ut en publikation som innehåller modifieringar av Regler för golfspel för att anpassa regelverket till personer med funktionsnedsättning. Syftet med modifieringarna/anpassningarna är att möjliggöra för personer såväl med som utan funktionsnedsättning att spela på lika villkor. 

 1. Handicapregler
 2. EGA handicapregler giltig från 1 januari 2016

  EGA handicapregler engelsk version 2016

  Spel- och tävlingshandboken 2016

  Böckerna finns att köpa i Golfbokhandeln hos SISU Idrottsböcker. 

  European Golf Associations (EGA) handicapsystem utgår från det i Europa och Sverige tidigare tillämpade modifierade australiensiska handicapsystemet, med eliminering av katastrofhål genom omräkning till poängbogey och med det amerikanska banvärderingssystemet som bas.

  Alla handicapsystem bygger på att varje spelare försöker uppnå lägsta möjliga resultat på varje enskilt hål i varje enskild handicaprond och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt. Det innebär att rond som inte spelas efter bästa förmåga heller inte ska registreras som handicaprond.

  EGA:s handicapsystem får i Sverige endast tillämpas av medlemmar i klubbar anslutna till Svenska Golfförbundet (SGF) och medlemmar i utländska klubbar vars nationella förbund är anslutet till EGA:s handicapsystem. Systemet syftar till att uppnå likformig och rättvis handicapsättning i Europa som möjliggör för spelare med varierande spelstandard att tävla på lika villkor. Detta genom att eliminera katastrofhål för handicapsättning genom omräkning av resultat till poängbogey, att erbjuda en EGA spelhandicap kopplad till respektive banas svårighetsgrad och att vara så enkelt som möjligt att tillämpa.

  EGA har de övergripande rättigheterna. SGF har sökt och erhållit licens hos EGA för att få rättighet att tillämpa EGA:s handicapsystem. SGF äger rätt att översätta och publicera en svensk version av EGA Handicap System. Den svenska versionen behöver inte innefatta en komplett översättning men får inte avvika från systemets grundläggande principer.

  SGF har också sökt och erhållit licens hos United States Golf Association (USGA) för att få rättighet att tillämpa USGA:s banvärderingssystem. SGF ansvarar för att systemen tillämpas korrekt även av till SGF anslutna distrikt och klubbar. 

  Handicapgrundande sällskapsrond

  Handicapgrundande sällskapsrond är en poängbogeyrond som lämnas in under andra förhållanden än tävling. En handicapgrundande sällskapsrond måste spelas under handicapgrundande förhållanden, bland annat måste:

  • ronden spelas på en uppmätt bana vars längd inte underskrider 2 750 meter över 18 hål, eller 1 375 meter över nio hål

  • banan som spelas ha giltig banvärdering i enlighet med USGA:s banvärderingssystem

  • längden på den spelade banan inte skilja sig från längden på den uppmätta banan med mer än 100 meter över 18 hål, eller 50 meter över nio hål

  • ronden spelas i enlighet med golfreglerna (inklusive tävlingsbestämmelser) på sätt som godkänts av R&A Rules Limited

  • spelformen antingen vara slagspel, bogey/par-tävling eller poängbogey, under förutsättning att bogey/par-tävlingen och poängbogey spelas med full spelhandicap (= 100 % x spelhandicap)

  Endast spelare med exakt handicap i handicapgrupp 2–5 får använda sig av handicapgrundande sällskapsronder för handicapsättning.

  En handicapgrundande sällskapsrond räknas i handicapsättande syfte då spelaren har föranmält den handicapgrundande sällskapsronden som sådan innan han påbörjar ronden. Föranmälan måste inkludera det antal hål som ska spelas (9 eller 18 hål). Föranmälan kan göras i Min Golf, i terminalen på klubben eller på första tee. Eftersom åtagandet att lämna in en score, bra eller dålig, görs innan ronden påbörjas kan den handicapgrundande sällskapsronden formellt jämföras med en tävlingsrond. Om du inte föranmält din rond får den inte räknas.

  Även ronder spelade med en lokal regel om lägesförbättring är handicapronder. En spelares exakta handicap kan inte sänkas till en handicapgrupp som undantagits från att spela en handicapgrundande sällskapsrond. 

 3. Tävlingshandicap och handicaprevision
 4. Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare som har registrerat minst åtta (8) handicapronder under de senaste 24 månaderna.  

  Spelare som registrerat minst fyra (4) handicapronder under innevarande år erhåller Tävlingshandicap innevarande år och nästkommande år. En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder föregående år räcker det att registrera fyra nya handicapronder innevarande år för att återfå Tävlingshandicap.

  Spelare i handicapgrupp 1 får tillgodoräkna sig upp till fyra sällskapsronder för att skaffa sig Tävlingshandicap. Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av hemmaklubben.

  Klubben har valmöjlighet att kräva att Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar, men att endast de med Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har Tävlingshandicap.  

  Så reviderar du din handicap

  I Golfens IT-system (GIT) ska du själv sköta uppdateringen av din exakta handicap. För dig som skickar in resultat till hemmaklubben måste handicapkommittén ändra exakt handicap.

  Det finns flera möjligheter i GIT att ändra din exakta handicap. Klubben kan registrera samtliga handicapronder men även funktionerna "manuell ändring", "enskild revision" och "enskild årsrevision" kan användas. 
   
  Manuell ändring används för att justera en tidigare felregistrering. Enskild revision och enskild årsrevision används för att ge ny exakt handicap med ett antal ronder eller förändrad allmän spelstyrka som underlag. 
   
  När alla inskickade resultat är genomgångna och rätt uppgifter finns i GIT är det dags för den årliga revisionen då klubbens handicapkommitté sätter så rättvisande handicap som möjligt. Klubben ska, så fort den anser att handicap inte motsvarar din spelstyrka, höja alternativt sänka exakt handicap till den nivå handicapkommittén anser korrekt. Förändringar mindre än 1,0 görs inte. I GIT används funktionen "enskild revision" alternativt "enskild årsrevision".

  Nästa steg görs av SGF som vid nyår skiftar handicapår i GIT centralt. Då blir sista exakta handicap föregående år enligt GIT även ingående exakt handicap innevarande år. Spelare som därefter skickar sina resultat till klubben eller av annan anledning ska få sin handicap reviderad kan få detta genom en enskild årsrevision. Sådan enskild årsrevision ger ett nytt riktigt värde på lägsta exakta handicap under året.

 5. Vad är CBA?
 6. CBA (Computed Buffer Adjustement) kompenserar för extrema spelförhållanden så handicap justeras i ungefär samma utsträckning som under normala förhållanden.

  CBA kompenserar den relativa påverkan som väder och andra förhållanden har på scoreprestationen på samma sätt som slopesystemet kompenserar för den relativa svårigheten i bandesign. Till skillnad från slope tillämpas justeringarna på samma sätt för alla spelare i handicapgrupperna 1-5.

  CBA räknas automatiskt ut av GIT (Golfens IT-system) direkt efter tävlingen och i samband med HCP-överföringen på alla spelare. Det finns ingen möjlighet för någon GIT-administratör att ändra CBA på en tävling, allt sker helt automatiskt.

  Buffertzonen kan som mest förskjutas två steg nedåt (CBA -2). Spelades banan under extremt svåra förhållanden kan CBA få värdet -2/RO vilket innebär att enbart sänkningsscorer registreras och höjningsscorer nedanför buffertzonen inte påverkar den exakta handicapen.

  Buffertzonen kan som mest förskjutas ett steg uppåt (CBA +1), det vill säga banan spelades under onormalt lättspelade förhållanden. Har spelaren 37 poäng sker ingen sänkning av exakt handicap.

 7. Regelboken
 8. Regler för Golfspel är det regelverk som vi till vardags kallar för "golfreglerna", alltså de regler som styr spelet golf konkret. De handlar om allt som kan tänkas uppkomma i samband med golfspel (exempelvis klubbor, spelarens ansvar för scorekortet, övningsspel, droppning av bollen och vattenhinder) och syftar till att, i vart fall till viss del, göra golfen så rättvis som möjligt. 

  Regler för Golfspel revideras vart fjärde år. Till hjälp i samband tolkningen och tillämpningen av Regler för Golfspel publicerar Royal & Ancient (R&A), det organ som tillsammans med United States Golf Association (USGA) beslutar om lydelsen av och definitivt tolkar golfreglerna, ett slags "fallsamling" med avgöranden och tolkningar baserade på praktiska fall i tillämpningen av golfreglerna som verkligen inträffat. En del skulle nog kalla detta för prejudikatsamling eftersom man genom att samla tolkningen av golfreglerna på detta sätt lägger grunden för hur det är tänkt att grundreglerna ska tolkas och tillämpas.

  Samlingen har titeln "Decisions on the Rules of Golf". Denna publiceras vartannat år och utgör alltså ett helt avgörande komplement till publikationen Regler för Golfspel.

  På svenska:
  Regler för Golfspel 2016 
  En snabb vägledning i Regler för golfspel 2016

  På engelska: 
  Rules of  Golf (det finns också aktuella Decisions för varje regel)

  Böckerna finns att köpa i Golfbokhandeln hos SISU Idrottsböcker. 

  Golf för funktionsnedsatta

  Alla som vill ska få möjlighet att spela golf efter sina egna förutsättningar. Ur ett regelperspektiv kan vissa förtydliganden dock behövas. R&A och USGA ger tillsammans ut en publikation som innehåller modifieringar av Regler för Golfspel (A modification of the Rules of Golf for golfers with disabilities) för att anpassa regelverket till personer med funktionsnedsättning.

  Syftet med modifieringarna/anpassningarna är att möjliggöra för personer med såväl som utan funktionsnedsättning att kunna spela på lika villkor. Det är viktigt att komma ihåg att modiferingar/anpassningar endast gäller i de fall som de införlivats i tävlingsbestämmelserna av tävlingsledningen (Regel 33-1).

  För att golf ska kunna spelas på så lika villkor som möjligt kan vissa personer också vara i behov av utrustning som inte överensstämmer med reglerna (som Regel 4 - klubbor). Från fall till fall kan en person som behöver använda sådan utrustning ansöka om dispens från reglerna för klubbors utformning. En sådan dispens meddelas endast av R&A, men Svenska Golfförbundet hjälper dig gärna att förmedla kontakten. 

  Relaterade länkar

  Handigolf Tour


  Se R&A Rules Explorer för Rules of Golf for golfers with disabilities

 9. Amatörregler
 10. Golfens amatörregler utgör grundläggande förutsättningarna för att säkerställa att golf huvudsakligen spelas för nöjes skull, det vill säga utan några som helst ekonomiska incitament, för de breda lagren av golfare som inte har golfen som yrke.

  Bland dessa grundförutsättningar kan nämnas exempelvis den nödvändiga distinktion som görs mellan amatörer och professionella, förbud mot att ta emot prispengar, begränsningar i rätten att ta emot alltför värdefulla priser, regleringar för hur kostnadsersättningar får betalas ut, för hur stipendier delas ut, för hur sponsoring får ske samt exempelvis för i vilken utsträckning en person får ägna sig åt instruktion i golfteknik.

  Begreppet amatör är definierat i amatörreglerna på följande sätt:
  "En amatör är en golfspelare som spelar golf utan tanke på inkomst eller ekonomisk vinning, och som inte får ekonomisk ersättning, vare sig för undervisning i golfspel eller för annan verksamhet därför att han är skicklig eller känd som golfspelare, annat än på ett sådant sätt som medges i reglerna."

  Här nedan hittar du publikationer för amatörreglerna både på svenska och engelska. På R&A:s hemsida (länk nedan) finns ytterligare publikationer av intresse. 

  Riktlinjer från SGF och PGA för instruerande amatörgolfare  

  På engelska:
  Amatörregler (för varje regel finns aktuella Decisions)

 11. Godkänd utrustning
 12. Regelverket kring klubbor och bollars utformning är inbäddat i Regler för Golfspel och behandlas främst i Regel 4 och Regel 5 och i bilagorna II och III. När det gäller annan utrustning, exempelvis avståndsmätare, regleras och begränsas sådant användande främst i Regel 14. 

  På sidan Frågor och svar (länk) har vi svarat på de vanligaste frågorna kring klubbor, bollar, avståndsmätare och liknande. Under fliken Regelboken hittar du länkar till de relevanta publikationerna och kan där kika närmare på de regler som vi hänvisar till här.

  Relaterade länkar

  R&A Equipment Explorer för förteckning över godkänt utrustning

 13. Golfreglernas historia
 14. De första golfregler bevarade i skrift daterar sig från 1744 då "The Honorable Company of Edinburgh Golfers" skulle hålla en tävling med spelare från andra golfsällskap. För att undvika oklarheter fastställde man därför vad som skulle gälla i en lista med tretton punkter. Förvånansvärt mycket gäller än i dag, som dropp med plikt för vattenhinder eller förlorad boll, boll längst från hålet spelas först med mera. Dessa regler övertogs i stort sätt oförändrade när St. Andrews golfsällskap bildades tio år senare.

  Under de följande hundra åren förekom ofta att reglerna var lokalt anpassade efter banans förutsättningar men så småningom beslöts att golfklubben i St. Andrews (som 1834 fått namnet The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, vanligen kallad R&A) skulle ha huvudansvaret för golfreglerna, och enhetliga regler utformades 1888.

  I slutet av 1800-talet skedde en explosionsartad utveckling av golfen i USA och 1894 bildades det amerikanska golfförbundet United States Golf Association (USGA), som tillsatte en egen regelkommitté 1895. Under tiden fram till andra världskriget utvecklades därför golfreglerna något olika på de båda sidorna av Atlanten. Den mest uppenbara skillnaden gällde bollstorleken. I USA tillät man en större boll med diameter 1.68 tum i stället för 1.62 tum, men det fanns även andra skillnader. 

  Strävan mot gemensamma regler

  Efter andra världskrigets slut 1945 beslöt man att utarbeta gemensamma regler samt att dessa regler skulle revideras vart fjärde år, ett arbete som skulle utföras i samarbete mellan R&A och USGA. De första gemensamma reglerna trädde i kraft 1952 och därefter har vi alltså fått en ny utgåva av regelboken vart fjärde år.

  En av de viktigaste ändringarna 1952 var att stymien avskaffades. Före dess var det inte tillåtet att i match lyfta en boll som låg i vägen för motspelaren, inte ens på green. Detta ändrades nu så att den som skulle putta först fick begära att en störande boll lyftes.

  En av de saker man inte lyckade komma överens om inför 1952 var bollstorleken.  Eftersom föreskriften gällde minsta tillåtna storlek var den större bollen tillåten i Europa men den mindre bollen förbjuden i USA. Det kom att dröja ända till 1990 innan man slutgiltigt gick över till den större bollen i hela världen.

  Regelboken från 1952 innehöll så många som 41 regler. En nyhet var att man behandlade slagspel och matchspel samtidigt. Tidigare hade man haft 35 regler för matchspel, vilket betraktades som den viktigaste spelformen, samt dessutom 16 särskilda regler för slagtävlingar. Vid revisionen inför 1984 genomfördes en ytterligare omredigering av materialet vilket resulterade i de 34 regler vi har idag.

  Det innebär dock inte att vi spelar efter samma regler som 1984. Vid varje revisionstillfälle har det gjorts ändringar. Målet är att göra reglerna så tydliga som möjligt, så att man kan undvika att det uppstår tveksamma situationer på banan i samband med själva spelet. Det innebär tyvärr inte att reglerna blir enkla att läsa eller lätta att lära sig, utan syftet är att det skall vara möjligt att tillämpa dem på ett enhetligt sätt. Detta är inte minst viktigt på grund av att prissummorna på de professionella golftourerna numera är sådana att ett misstag kan få stora ekonomiska konsekvenser.

  2004 offentliggjordes en viktig nyhet. Man hade insett att det var orimligt att en privat golfklubb som R&A skulle ha huvudansvaret för golfreglerna i hela världen (utom i USA och Mexico vilka ligger under USGA). Golf är idag en storindustri som omsätter miljardbelopp och de beslut som fattas av R&A:s och USGA:s regelkommittéer får stora ekonomiska konsekvenser, inte minst på utrustningssidan. Man har därför lagt över regelverksamheten från klubben R&A till ett bolag, R&A Rules Ltd, som också kallas R&A.

  Utöver regelboken ger R&A ut ett antal skrifter med anknytning till golfreglerna. Mest känd är kanske Decisions on the Rules of Golf som innehåller ett stort antal exempel som fastslår hur golfreglerna ska tolkas i olika situationer. Den kommer ut vartannat år och är på drygt 700 sidor. 

  Vad har hänt med reglerna sedan 1952?

  Fram till 1988 var det fortfarande tillåtet att spela med "liten" boll i Sverige.
  Fram till 1984 droppade man fortfarande "över axeln".
  Fram till 1968 gällde provisorisk boll även för ospelbar boll, och plikten vid dropp för ospelbar boll var två slag i stället för ett som nu.
  Fram till 1980 vann man hålet i match om man träffade motspelaren (eller dennes bag) med sin boll. Nu får man välja att slå om slaget eller spela bollen där den hamnat.
  Fram till 2008 förlorade man hålet i match om man träffade sig själv med sin boll. Nu är det bara ett slags plikt.
  Fram till 2004 fick man 1 slags plikt om bollen rörde sig efter att man vidrört ett löst naturföremål inom en klubblängd från bollen. Nu är det endast plikt om detta orsakat att bollen rörde sig
  Mellan 1956 och 1968 fick man putta med flaggstången i hålet.
  Mellan 1968 och 1970 fick man bara rengöra bollen före den första putten och den som började putta i slagspel skulle håla ut innan nästa tävlare började putta.
  1952 gällde olika procedurer vid fri dropp, som för tillfälligt vatten eller oflyttbart hindrande föremål.  Standardiseringen till inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad (bollpunkten), kom först 1984. 

  Text: Jan Ohlin

 15. Golfvett och sunt förnuft
 16. Skrivna golfregler är en sak, men det finns också oskrivna regler, eller golfvett om du så vill. Ganska självklara saker men ändå värda att påpeka. Inte som pekpinnar, utan bara för att det blir så mycket roligare att spela för alla om bara lite sunt förnuft används ofta. 

  Alla som spelar ska kunna njuta av spelet och få ut maximalt av sin golfrond utifrån sina förutsättningar och mål. Den övergripande principen är att man i alla lägen ska visa hänsyn mot sina medtävlare och andra personer på golfbanan.


  Golf spelas ju oftast utan överinseende av domare. Spelet bygger på att spelarens integritet gör att man visar hänsyn mot andra och följer reglerna. Alla spelare bör alltid visa artighet och sportsmannaskap. Det är detta som är golfspelets anda.

  Innan du slår ett slag eller gör en provsving bör du försäkra sig om att ingen kan träffas av klubban, bollen eller stenar, gruskorn, kvistar eller liknande. Du bör inte spela förrän framförvarande spelare är utom räckhåll. Påkalla uppmärksamhet från banarbetare i närheten eller i spelriktningen, innan du slår ett slag som kan innebära fara. Om du slår en boll i en riktning med risk att träffa någon bör du omedelbart ropa en varning. Vanligtvis brukar man i sådana situationer ropa "fore". 

  Visa hänsyn

  Du bör alltid visa hänsyn mot andra spelare på banan och inte störa deras spel genom att röra dig, tala eller väsnas i onödan. Du bör försäkra sig om att exempelvis mobiltelefon som medförs på banan inte distraherar andra spelare. På tee bör du inte pegga din boll förrän det är din tur att spela. Stå inte nära eller rakt bakom bollen eller rakt bakom hålet när spelare slår.

  På green bör du inte stå på en annan spelares puttlinje eller, när den andre ska slå, kasta din skugga på dennes puttlinje. Stanna kvar i närheten av green tills alla i gruppen har hålat ut.

  I slagspel bör en spelare som är markör, om så behövs, kontrollera resultatet med den berörde spelaren på väg till nästa tee och anteckna den.

  Du bör spela i rask takt. Tävlingsledningen fastställer riktlinjer för speltempo vilka alla spelare ska följa. Det är gruppens ansvar att hålla kontakt med gruppen framför. Om den tappar ett helt hål och fördröjer för gruppen bakom bör den erbjudas att gå igenom, oavsett antalet spelare. Om en grupp inte tappat ett helt hål, men det är uppenbart att gruppen bakom kan spela snabbare bör den erbjuda den snabbare gruppen att gå igenom. 

  Var beredd

  Du bör vara klar att spela så snart det är din tur. När du spelar på eller nära green bör du lämna bag eller vagn på en plats så att du snabbt kan förflytta dig från green och mot nästa tee.

   Om du tror att din boll kan vara förlorad, utanför vattenhinder, eller att den är out of bounds, bör du för att spara tid spela en provisorisk boll. När du letar efter en boll, ge tecken till spelarna i gruppen bakom att gå igenom, så snart det står klart att bollen kan bli svår att hitta. Du bör inte leta i fem minuter innan du gör detta. Efter att ha låtit den gruppen gå igenom bör din grupp inte fortsätta spelet förrän den gruppen har passerat och är utom räckhåll. 

  Företräde på banan

  Om inte tävlingsledningen bestämt annat avgörs företrädesrätten på banan av gruppens speltempo. Varje grupp som spelar full rond har rätt att passera en grupp som spelar en kortare rond. Ordet "grupp" avser även en ensam spelare.

  Innan du lämnar en bunker bör du omsorgsfullt jämna ut de gropar och fotspår som du själv gjort, samt sådana i närheten gjorda av andra. Om en kratta finns i rimlig närhet av bunkern bör den användas för detta ändamål. Du bör också reparera hål du gjort efter att ha tagit torv och alla nedslagsmärken på green (vare sig de gjorts av dig eller inte). Efter att hålet spelats färdigt av samtliga i gruppen, bör skador på green orsakade av golfskor repareras.

  Undvik att orsaka skador på banan genom att ta torv vid övningssvingar eller genom att slå klubban i marken. Försäkra dig om att greenen inte skadas när bagar eller flaggstången läggs ned. Använd inte klubbhuvudet för att ta upp en boll ur hålet och undvik att luta dig mot en klubba på green, i synnerhet när du tar upp bollen ur hålet. Innan alla lämnar green ska flaggstången sättas tillbaka i hålet.  

  Plikt om man bryter mot etiketten?

  Om en spelare konsekvent bryter mot riktlinjer under en rond eller en tidsperiod, så det påverkar andra spelare, rekommenderas att tävlingsledningen vidtar lämplig åtgärd. Det kan vara att förbjuda spel en begränsad tid eller förbud att delta i tävlingar. Det anses berättigat för att behålla intresset hos den majoritet golfare som vill spela enligt riktlinjerna.


  I fall av allvarligt brott mot etiketten, har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel 33-7.