Här hittar du information och lästips samt beslut från Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd i bestraffnings- och klubbärenden. Alla ärenden behandlas enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.

Bestraffningsärenden

Bestraffningsärenden behandlas enligt reglerna i 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

Så fungerar systemet med bestraffning inom Riksidrottsförbundet

Golfdistriktsförbundet har rollen att utöva bestraffningsrätt som första instans, utom i ärenden som rör Svenska Golfförbundets (SGF:s) förbundstävlingar. Styrelsen i distriktet har som regel överlämnat beslutanderätten till en juridisk kommitté som hanterar ärendena. Kopia på varje beslut i kommittén ska skickas till SGF för registrering i Golfens IT-system. Allt detta framgår i SGF:s Mallstadgar för Golfdistriktsförbund.

Vill spelaren överklaga ett beslut från distriktet skickas det skriftligen till Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd inom tre veckor från beslutsdatum. Vill spelaren överklaga även det beslutet skickas det till Riksidrottsförbundets Riksidrottsnämnd också inom tre veckor från beslutsdatum. Beslut om bestraffning gäller oberoende av om beslutet överklagats.

Det finns 20 juridiska kommittéer i Golfsverige efter att golfdistriktsförbunden i Småland och Blekinge slog ihop bestraffningsrätten till en gemensam kommitté 2006. Är ärendena få kan en sammanslagning vara aktuell även för andra golfdistriktsförbund.

Ett juridiskt dagseminarium hålls av SGF för golfdistriktsförbunden vart tredje år för att säkerställa att ärendena behandlas och bedöms så likvärdigt som möjligt i hela landet.

Om du vill anmäla ett ärende/förseelse

Om du blivit utsatt för farligt spel på golfbanan eller sett en annan golfspelare fuska eller försöka fuska på en tävling, kan du inom två månader från det att händelsen inträffade skriftligen anmäla den andra personen till bestraffning (tillrättavisning, böter eller avstängning 1-24 månader).

Anmälan ska innehålla namn och klubbtillhörighet på den person du anmäler samt en redogörelse för vad som inträffat, eventuella bevis (foto, scorekort etc) och namn på eventuella vittnen. Du måste underteckna anmälan och skicka den med post till det golfdistriktsförbund som den anmälda personens klubb tillhör.

Blankett för anmälan till bestraffning

Hitta kontakten till ditt närmaste golfdistriktsförbund

 1. Här hittar du tidigare beslutade bestraffningsärenden
 2. Beslut ärende 7-2017-14 (FröGCC, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 5-2017-14 (OnGK, otillbörligt uppträdande, återförvisning)

  Beslut ärende 3-2017-14 (AlveGK, SM D60, osportsligt uppträdande)

  Beslut ärende 2-2017-14 (LG, Skandia Tour Future, fusk)

  Beslut ärende 14/2016 (HäGK, fusk)

  Beslut ärendena 12/2016 och 13/2016 (ÖFG, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 10/2016 (KbGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 9/2016 (VKGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 7/2016 (HuvGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 3/2016 (MGK, våld och hot)

  Beslut ärende 2/2016 (Ra GK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 1/2016 (ToGK, vilseledande)

  Beslut ärende 6/2015 (DaGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 3/2015 (HsvGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 2/2015 (DynGK, Skandia Tour Riks, fusk)

  Beslut ärende 1/2015 (AspGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 13/2014 (LarGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 12/2014 (VtpGK, otillåten justering av HCP)

  Beslut ärende 11/2014 (WäGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 10/2014 (RiGK, H75, fusk)

  Beslut ärende 8/2014 (AGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 5/2014 (KiGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 4/2014 (ElfGC, SM H35, fusk)

  Beslut ärende 9/2013 (BredGK, avvisning)

  Beslut ärende 8/2013 (KysGK, Svenska Mini-Touren, fusk)

  Beslut ärende 7/2013 (IGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 6/2013 (ParGK, Skandia Tour Regional, muta)

  Beslut ärende 5/2013 (Danmark, Ecco Tour, fusk)

  Beslut ärende 4/2013 (GKS, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 6/2012 (GlGK, Skandia Tour, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 3/2012 (WaxGK, Skandia Tour, fusk med spelresultat)

  Beslut ärende 2/2012 (UnGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 13/2011 och 14/2011 (HöGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 10/2011 (SiGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 8/2011 och 9/2011 (UGK, fusk)

  Beslut ärende 6/2011 och 7/2011 (MaBGK, utestängning)

  Beslut ärende 4/2011 (Återförvisning, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 1/2011 (HGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 9/2010 (ShGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 8/2010 (Avvisning, otillåten hcp-hantering)

  Beslut ärende 6/2010 (GbGK, Senior Tour, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 7/2010 (UGK, Skol SM, fusk)

  Beslut ärende 5/2010 (VäGDF, gemensam handläggning)

  Beslut ärende 4/2010 (AbbGK, Skandia Tour Riks, fusk)

  Beslut ärende 3/2010 (BBGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 2/2010 (KDrGK, Seniors Open, fusk)

  Beslut den 30 december 2009 i ÖLGDF (ÖGK, alkoholpolicy)

  Beslut ärende 18/2009 (HaGK, fusk vid tävling)

  Beslut ärende 17/2009 (BokGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 15/2009 (DaGK, uteblivande från tävling)

  Beslut ärende 14/2009 (SöGK, Skandia Cup Region, fusk)

  Beslut ärende 13/2009 (MjGK, Skandia Cup Region, fusk)

  Beslut ärende 12/2009 (StjPGK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 10/2009 (DeGK, JSM Lag, fusk)

  Beslut ärende 6/2009 (FagGK Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 5/2009 (ÖrgGK, Skandia Tour Riks, fusk)

  Beslut ärende 4/2009 (SåGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 2/2009 (ArGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 1/2009 (LadGK, åsidosättande av säkerhet)

Om du vill överklaga ett bestraffningsbeslut

Golfdistriktsförbunden är första beslutsinstans i alla ärenden utom de ärenden som rör förseelser på förbundstävlingar (till exempel SM, Skandia Tour och Nordea Tour). Golfdistriktsförbundens beslut kan överklagas till Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd inom tre veckor från beslutsdatum.

Lästips

I Juridiska Nämndens "Råd och regler för handläggning av bestraffningsärenden" nedan finns information om vem som kan straffas, vilka förseelser som kan ge påföljd, vilka påföljderna kan vara, straffmätning, preskription, bestraffningsorgan, anmälan med mera.

Under punkten övrigt skrivs om golfklubbens möjlighet till 14-dagars uteslutning av medlem. Vidare behandlas en golfklubbs möjlighet att varna och utesluta en medlem enligt klubbens stadgar.

Råd och regler för handläggning av bestraffningsärenden

Administration av bestraffningsbeslut

En förbundsbestraffning som innebär avstängning av golfspelare verkställs av Svenska Golfförbundet. Andra bestraffningar, 14-dagars uteslutning eller stadgeenlig varning/uteslutning, som meddelas av golfklubben, verkställs av klubbadministratören.

Administrera avstängning m m i Golfens IT-system (GIT)
Mall för golfdistriktsförbundsbeslut

Klubbärenden

Klubbärenden handlar om beslut från Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd i ärenden som rör överklagande av styrelse- och årsmötesbeslut, vägrat inträde av medlem samt uteslutning av medlem ur golfklubb. Alla dessa ärenden behandlas enligt reglerna i 15 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

 1. Här hittar du tidigare beslutade klubbärenden
 2. Beslut i ärende 1/2017 (BGCC, styrelsebeslut)

  Beslut i ärende 8/2016 (GKS, avvisning)

  Beslut i ärende 5/2016 (FobGK, styrelsebeslut)

  Beslut i ärende 4/2016 (BGK, brister i kallelse till årsmöte)

  Beslut i ärende 5/2015 (FobGK, varning)

  Beslut i ärende 7/2014 (ToGK, uteslutning)

  Beslut i ärende 3/2014 (GKS, uteslutning)

  Beslut i ärende 2/2014 (FågGCC, tidsbegränsad uteslutning)

  Beslut i ärende 1/2014 (ÖGGK, nekat medlemskap)

  Beslut i ärende 3/2013 (WäGK, tidsbegränsad uteslutning)

  Beslut i ärende 2/2013 (LerGK, beslut vid årsmöte om extra retroaktiv utdebitering)

  Beslut i ärende 1/2013 (ÖGGK, ansökan om medlemskap)

  Beslut i ärende 11/2012 (BeGK, angående formfel)

  Beslut i ärende 10/2012 (AkdmGK, röstlängd vid årsmöte)

  Beslut i ärende 9/2012 (AkdmGK, kallelse och dagordning vid årsmöte)

  Beslut i ärende 8/2012 (BokGK, årsmötesbeslut)

  Beslut i ärende 7/2012 (WäGK, tidsbegränsad uteslutning)

  Beslut i ärende 5/2011 (ÖGGK, beslut om varning)

  Beslut i ärende 2/2011 (LöGK, klubbeslut)

  Beslut i ärende 1/2010 (NtGK, extra årsmöte)

  Beslut i ÖLGDF 2009 (ÖGK, alkoholpolicy)

  Beslut i ärende 16/2009 (ViGK, uteslutning)

  Beslut i ärende 9/2009 (TjGK, medlemskap)

  Beslut i ärende 3/2009 (ÖGDF, distriktsavgifter)

  Beslut i ärende 8/2007 (HdGK, styrelsebeslut)

  Beslut i ärende 5/2006 (ÅgGK, spelrättsavgift GolfAB)

  Beslut i ärende 27/2005 (SöGK, avgifter årsmöte)

  Beslut i ärende 16/2005 (MelGK, utestängning medlem)

  Beslut i ärende 6/2005 (GlasGK, styrelsens ansvarsfrihet)

  Beslut i ärende 3/2004 (BokGK, utestängning medlem)

Om du vill klaga på ett klubbärendebeslut

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till Svenska Golfförbundet senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ett beslut på ett årsmöte måste alltså överklagas inom tre veckor från den dag då mötet hölls. Tiden räknas alltså inte från den dag då protokollet är justerat. Motsvarande princip gäller normalt även för beslut som fattas av klubbens styrelse.

I överklagandet ska anges vilket beslut som avses, vilken ändring som begärs och skälen för den begärda ändringen.

Lästips

Boken "Idrottens föreningsrätt" - Andra upplagan
Nu finns andra upplagan av Idrottens föreningsrätt (Krister Malmsten och Christer Pallin, Norstedts Juridik i samarbete med Svenska Fotbollförlaget AB). Boken är en samlad framställning om föreningsrätten inom idrotten.

Du kan beställa boken i Idrottsbokhandeln SISU - Idrottsböcker.