Här hittar du information och lästips samt beslut från Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd i bestraffnings- och klubbärenden. Alla ärenden behandlas enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.

Bestraffningsärenden

Bestraffningsärenden behandlas enligt reglerna i 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

Så fungerar systemet med bestraffning inom Riksidrottsförbundet

Golfdistriktsförbundet har rollen att utöva bestraffningsrätt som första instans, utom i ärenden som rör Svenska Golfförbundets (SGF:s) förbundstävlingar. Styrelsen i distriktet har som regel överlämnat beslutanderätten till en juridisk kommitté som hanterar ärendena. Kopia på varje beslut i kommittén ska skickas till SGF för registrering i Golfens IT-system. Allt detta framgår i SGF:s Mallstadgar för Golfdistriktsförbund.

Vill spelaren överklaga ett beslut från distriktet skickas det skriftligen till Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd inom tre veckor från beslutsdatum. Vill spelaren överklaga även det beslutet skickas det till Riksidrottsförbundets Riksidrottsnämnd också inom tre veckor från beslutsdatum. Beslut om bestraffning gäller oberoende av om beslutet överklagats.

Det finns 20 juridiska kommittéer i Golfsverige efter att golfdistriktsförbunden i Småland och Blekinge slog ihop bestraffningsrätten till en gemensam kommitté 2006. Är ärendena få kan en sammanslagning vara aktuell även för andra golfdistriktsförbund.

Ett juridiskt dagseminarium hålls av SGF för golfdistriktsförbunden vart tredje år för att säkerställa att ärendena behandlas och bedöms så likvärdigt som möjligt i hela landet.

Om du vill anmäla ett ärende/förseelse

Om du blivit utsatt för farligt spel på golfbanan eller sett en annan golfspelare fuska eller försöka fuska på en tävling, kan du inom två månader från det att händelsen inträffade skriftligen anmäla den andra personen till bestraffning (tillrättavisning, böter eller avstängning 1-24 månader).

Anmälan ska innehålla namn och klubbtillhörighet på den person du anmäler samt en redogörelse för vad som inträffat, eventuella bevis (foto, scorekort etc) och namn på eventuella vittnen. Du måste underteckna anmälan och skicka den med post till det golfdistriktsförbund som den anmälda personens klubb tillhör.

Blankett för anmälan till bestraffning

Hitta kontakten till ditt närmaste golfdistriktsförbund

 1. Här hittar du tidigare beslutade bestraffningsärenden
 2. Beslut i ärende 14/2016 JurN 14-14 (HäGK, fusk)

  Beslut i ärende 9/2016 JurN 9-14 (VKGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut i ärendena 12/2016 JurN 12-14 och 13/2016 JurN 13-14 (ÖFG, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 10/2016 JurN 10-14 (KbGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 7/2016 JurN 7-14 (HuvGK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 1/2016 JurN 1-14 (ToGK, vilseledande)

  Beslut ärende 3/2016 JurN 3-14 (MGK, våld och hot)

  Beslut ärende 2/2016 JurN 2-14 (Rya GK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 6/2015 JurN 6-14 (Dalsjö GK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 3/2015 JurN 3-14 (Hudiksvalls GK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 2/2015 JurN 2-14 (Dynekilens GK, Skandia Tour Riks, fusk)

  Beslut ärende 1/2015 JurN 1-14 (Assartorps GK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 12/2014 JurN 12-14 (Vasatorps GK, otillåten justering av HCP)

  Beslut ärende 13/2014 JurN 13-14 (Landeryds GK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 11/2014 JurN 11-14 (Wäsby GK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 10/2014 JurN 10-14 (Ringenäs GK, H75, fusk)

  Beslut ärende 5/2014 JurN 5-14 (Kils GK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 8/2014 JurN 8-14 (Ale GK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 4/2014 JurN 4-14 (Elisefarm GC, SM H35, fusk)

  Beslut ärende 5/2013 JurN 5-14 (Samsö GK i Danmark, Ecco Tour, Samsö Classic, fusk)

  Beslut ärende 7/2013 JurN 7-14 (Ingarö GK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 9/2013 JurN 9-14 (Bredareds GK, avvisning)

  Beslut ärende 8/2013 JurN 8-14 (Kyssinge GK, Svenska Mini-Touren, fusk)

  Beslut ärende 6/2013 JurN 6-14 (Partille GK, Skandia Tour Regional, muta)

  Beslut ärende 4/2013 JurN 4-14 (Saltsjöbadens GK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 6/2012 JurN 6-14 (Gävle GK, Skandia Tour, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 3/2012 JurN 3-14 (Waxholms GK, Skandia Tour, fusk med spelresultat)

  Beslut ärende 2/2012 JurN 2-14 (Ulricehamns GK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 13/2011 JurN 13-14 och 14/2011 JurN 14-14 (Högbo GK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 10/2011 JurN 10-14 (Sigtunabygdens GK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 8/2011 JurN 8-14 och 9/2011 JurN 9-14 (Upsala GK, beslut om fusk på golfbanan)

  Beslut ärende 6/2011 JurN 6-14 och 7/2011 JurN 7-14 (Malmö Burlöv GK, beslut om utestängning)

  Beslut ärende 4/2011 JurN 4-14 (Återförvisning, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 9/2010 JurN 9-14 (Surahammars GK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 1/2011 JurN 1-14 (Helsingborgs GK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 8/2010 JurN 8-14 (Avvisande av talan, otillåten hcp-hantering)

  Beslut ärende 6/2010 JurN 6-14 (Gumbalde GK, Senior Tour, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 7/2010 JurN 7-14 (Upsala GK, Skol SM, fusk)

  Skiljaktig mening 7/2010 JurN 7-14

  Beslut ärende 5/2010 JurN 5-14 (Västergötlands GDF, gemensam handläggning)

  Beslut ärende 4/2010 JurN 4-14 (Abbekås GK, Skandia Tour Riks, fusk)

  Beslut ärende 2/2010 JurN 2-14 (Kungl Drottningholms GK, Seniors Open, fusk)

  Beslut ärende 3/2010 JurN 3-14 (Bro-Bålsta GK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut den 30 december 2009 i Örebro Läns GDF (Örebro GK, alkoholpolicy)

  Beslut ärende 18/2009 JurN 18-14 (Hagge GK, fusk vid tävling)

  Beslut ärende 17/2009 JurN 17-14 (Bokskogens GK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 15/2009 JurN 15-14 (Dalsjö GK, uteblivande från tävling)

  Beslut ärende 14/2009 JurN 14-14 (Sörfors GK, Skandia Cup Region, fusk)

  Beslut ärende 13/2009 JurN 13-14 (Mjölkeröds GK, Skandia Cup Region, fusk)

  Beslut ärende 12/2009 JurN 12-14 (S.t Jörgens GK, Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 10/2009 JurN 10-14 (Delsjö GK, JSM Lag, fusk)

  Beslut ärendena 7/2009 JurN 7-14 och 8/2009 JurN 8-14 ((Malmö Burlöv GK, medlemskap)

  Beslut ärende 6/2009 JurN 6-14 (Fagersta GK Skandia Tour Regional, fusk)

  Beslut ärende 5/2009 JurN 5-14 (Öregrunds GK, Skandia Tour Riks, fusk)

  Beslut ärende 4/2009 JurN 4-14 (Söderåsens GK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 2/2009 JurN 2-14 (Arboga GK, åsidosättande av säkerhet)

  Beslut ärende 1/2009 JurN 1-14 (Landeryds GK, åsidosättande av säkerhet)

Om du vill överklaga ett bestraffningsbeslut

Golfdistriktsförbunden är första beslutsinstans i alla ärenden utom de ärenden som rör förseelser på förbundstävlingar (till exempel SM, Skandia Tour och Nordea Tour). Golfdistriktsförbundens beslut kan överklagas till Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd inom tre veckor från beslutsdatum.

Lästips

I Juridiska Nämndens "Råd och regler för handläggning av bestraffningsärenden" nedan finns information om vem som kan straffas, vilka förseelser som kan ge påföljd, vilka påföljderna kan vara, straffmätning, preskription, bestraffningsorgan, anmälan med mera.

Under punkten övrigt skrivs om golfklubbens möjlighet till 14-dagars uteslutning av medlem. Vidare behandlas en golfklubbs möjlighet att varna och utesluta en medlem enligt klubbens stadgar.

Råd och regler för handläggning av bestraffningsärenden

Administration av bestraffningsbeslut

En förbundsbestraffning som innebär avstängning av golfspelare verkställs av Svenska Golfförbundet. Andra bestraffningar, 14-dagars uteslutning eller stadgeenlig varning/uteslutning, som meddelas av golfklubben, verkställs av klubbadministratören.

Administrera avstängning m m i Golfens IT-system (GIT)
Mall för golfdistriktsförbundsbeslut

Klubbärenden

Klubbärenden handlar om beslut från Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd i ärenden som rör överklagande av styrelse- och årsmötesbeslut, vägrat inträde av medlem samt uteslutning av medlem ur golfklubb. Alla dessa ärenden behandlas enligt reglerna i 15 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

 1. Här hittar du tidigare beslutade klubbärenden
 2. Beslut i ärende 8/2016 JurN 8-15 (GKS, avvisning)

  Beslut i ärende 4/2016 JurN 4-15 (BGK, brister i kallelse till årsmöte)

  Beslut i ärende 6/2015 JurN 6-15 (Forsbacka GK, styrelsebeslut)

  Beslut i ärende 5/2015 JurN 5-15 (Forsbacka GK, styrelsebeslut)

  Beslut ärende 5/2015 JurN 5-15 (Forsbacka GK, varning)

  Beslut ärende 7/2014 JurN 7-15 (Torekovs GK, uteslutning)

  Beslut ärende 3/2014 JurN 3-15 (Saltsjöbadens GK, uteslutning)

  Beslut ärende 2/2014 JurN 2-15 (Fågelbro GK, tidsbegränsad uteslutning)

  Beslut ärende 1/2014 JurN 1-15 (Östra Göinge GK, nekat medlemskap)

  Beslut ärende 3/2013 JurN 3-15 (Wäsby GK, tidsbegränsad uteslutning)

  Beslut ärende 2/2013 JurN 2-15 (Lerjedalens GK, beslut vid årsmöte om extra retroaktiv utdebitering)

  Beslut ärende 10/2012 JurN 10-15 (Akademiska GK, röstlängd vid årsmöte)

  Beslut ärende 9/2012 JurN 9-15 (Akademiska GK, kallelse och dagordning vid årsmöte)

  Beslut ärende 1/2013 JurN 1-15 (Östra Göinge GK, ansökan om medlemskap)

  Beslut ärende 8/2012 JurN 8-15 (Bokskogens GK, årsmötesbeslut)

  Beslut ärende 11/2012 JurN 11-15 (Bedinge GK, angående formfel)

  Beslut ärende 7/2012 JurN 7-15 (Wäsby GK, tidsbegränsad uteslutning)

  Beslut ärende 5/2011 JurN 5-15 (Östra Göinge nya GK, beslut om varning)

  Beslut ärende 2/2011 JurN 2-15 (Lindö GK, klubbeslut)

  Beslut ärende 1/2010 JurN 1-15 (Norrtelje GK, extra årsmöte)

  Beslut den 30 december 2009 i Örebro Läns GDF (Örebro GK, alkoholpolicy)

  Beslut ärende 19/2009 JurN 19 (Malmö Burlöv GK, medlemskap)

  Beslut ärende 16/2009 JurN 16-15 (Viksjö GK, uteslutning)

  Beslut ärende 9/2009 JurN 9-15 (Tjusta GK, medlemskap)

  Beslut ärende 3/2009 JurN 3-15 (Östergötlands GDF, distriktsavgifter)

  Beslut ärende 8/2007 JurN 4-15 (Halmstad GK, styrelsebeslut)

  Beslut ärende 5/2006 JurN 3-15 (Ågesta GK, spelrättsavgift GolfAB)

  Beslut ärende 27/2005-15 (Södertälje GK, avgifter årsmöte)

  Beslut ärende 16/2005-15 (Mellringe GK, utestängning medlem)

  Beslut ärende 6/2005-15 (Glasrikets GK, styrelsens ansvarsfrihet)

  Beslut ärende 3/2004 (Bokskogens GK, utestängning medlem)

Om du vill klaga på ett klubbärendebeslut

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till Svenska Golfförbundet senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ett beslut på ett årsmöte måste alltså överklagas inom tre veckor från den dag då mötet hölls. Tiden räknas alltså inte från den dag då protokollet är justerat. Motsvarande princip gäller normalt även för beslut som fattas av klubbens styrelse.

I överklagandet ska anges vilket beslut som avses, vilken ändring som begärs och skälen för den begärda ändringen.

Lästips

Boken "Idrottens föreningsrätt" - Andra upplagan
Nu finns andra upplagan av Idrottens föreningsrätt (Krister Malmsten och Christer Pallin, Norstedts Juridik i samarbete med Svenska Fotbollförlaget AB). Boken är en samlad framställning om föreningsrätten inom idrotten.

Du kan beställa boken i Idrottsbokhandeln SISU - Idrottsböcker.