En stark organisation för rådgivning och stöd till klubbar och anläggningar genom ett erfaret team av klubbrådgivare, bankonsulenter och juniorutvecklare.

Svenska Golfförbundet (SGF) har som idrottsförbund och medlem av Riksidrottsförbundet ett utvecklings- och serviceuppdrag för golfsporten i Sverige. I detta uppdrag ingår att stötta golfklubbar, golfbolag och golfdistriktsförbund med kvalificerad rådgivning och utbildning inom alla delar av verksamheten.

Det centrala målet är att golfverksamheten i Sverige ska utvecklas framåt. Bra verksamhet ska bli ännu bättre. Fler människor ska lockas till golfen och fler ska stanna kvar under en längre tid än vad som är fallet med dagens stora omsättning. För att klara denna utmaning behöver hårt ansträngda klubbledningar i såväl stora som små klubbar mer och bättre anpassat stöd i vardagen från SGF.

Från och med 2016 har SGF gjort en satsning på ökat stöd till klubbar och anläggningar genom att komplettera det befintliga teamet av ämnesexperter inom klubbutveckling, banskötsel och juniorverksamhet med ett team på sju klubbrådgivare som ska arbeta som verksamhetsutvecklare ute på fältet.

Det övergripande målet med klubbrådgivningen är att skapa en grund för välmående golfanläggningar i Sverige med nöjda medlemmar, gäster och medarbetare, vilket i sin tur leder till en ekonomi i balans med en attraktiv verksamhet för golfanläggningarna.

Rekryteringen av de nya klubbrådgivarna genomfördes under vintern 2015–2016 och har resulterat i ett mycket kompetent och namnkunnigt team med lång yrkeserfarenhet från Golfsverige. Två anställdes den 1 januari 2016 och resterande fem börjar sin anställning den 30 maj 2016. Den nya organisationen beräknas fullt operativ under hösten 2016.

Klubbrådgivarna och staben på kansliet

 

Läs mer om SGF:s olika specifika klubbrådgivare

 1. Så arbetar klubbrådgivarna
 2. För att erbjuda klubbar och anläggningar en kompetent och handlingskraftig organisation för verksamhetrådgivning har SGF skapat en grupp av seniora och erfarna klubbrådgivare. Klubbrådgivarna ingår i avdelningen Klubb- och anläggningsutveckling (KLUA) som leds av biträdande generalsekreteraren Bo Bengtsson.

  Klubbrådgivarna ska arbeta geografiskt utspridda över Golfsverige där de kommer att ha varsin tilldelad region. De ska arrangera klustermöten och skapa nätverk mellan klubbarna inom regionen, men också på riksplanet baserat på andra gemensamma faktorer som storlek, ägande- och driftsform och idrottslig verksamhet.

  Klubbrådgivarna ska arbeta med verksamhetsutveckling och tillsammans med bankonsulenterna och juniorkonsulenterna aktivt stötta och hjälpa klubbarna med att ta fram fakta, analysera nuläget och utarbeta beslutsstöd, men också instruera, implementera, coacha och utbilda klubbledarna i en rad olika ämnen och områden.

 3. Så arbetar bankonsulenterna
 4. Den andra delen i SGF:s stöd och rådgivning till klubbarna är teamet av bankonsulenter. De ingår i avdelningen Ban-, spel- och tävlingsutveckling (BASTU) som leds av Håkan Stålbro. Bankonsulenterna är sju till antalet, samtliga anställda i SGF.

  Förutom breddkunskap inom anläggande och allmän skötsel finns specialistkunskaper hos bankonsulenterna. Varje konsulent ansvarar utöver generell rådgivning till anläggningar inom sin region även för ett eget specialområde som bevakas och följs mer ingående. Specialistkunskaperna används vid SGF:s utbildningar samt vid behov även vid särskild rådgivning till klubbarna över hela landet, alltså även utanför bankonsulentens hemmaregion.

  Bankonsulenterna ska vara en resurs för de regionala banvärderingsteamen. De jobbar aktivt med frågor kring bättre speltempo, kortare banor, banor anpassade för juniorer och nybörjare, Tee it Forward (stimulera fler att spela en banlängd som passar det egna spelet) samt få fler golfbanor att gå över till hektometersystemet.

  Här hittar du mer information och en presentation av bankonsulenterna.

   

 5. Så arbetar juniorkonsulenterna
 6. Det tredje benet inom SGF:s rådgivningserbjudande är juniorkonsulenterna. De ingår i avdelningen Spelarutveckling, junior och elit som leds av Petra Lindström.

  Juniorkonsulenterna är nio till antalet, varav en är anställd i SGF och övriga arbetar på frilansbasis.

  Juniorkonsulenterna är knutna till den grupp som är organiserad inom avdelningen för junior- och spelarutveckling och har i uppdrag att hjälpa golfklubbar med tjejsatsningar, ledarutbildningar och att skapa junioraktiva klubbar som anordnar LOK-stödsaktiviteter som redovisas i Idrott online.

  Juniorkonsulenternas huvudfokus ska vara att implementera golfens juniorprogram – Golfäventyret – i klubbarnas lokala verksamheter. Verksamhetsplaner ska utarbetas och genomföras, och styras av de nyckeltal som utarbetats.

   

  Här hittar du mer information och en presentation av juniorkonsulenterna.

   

 7. Varför satsar Svenska Golfförbundet på utökad klubbrådgivning?
 8. Golfverksamheten och golfbanorna i Sverige drivs till övervägande del av ideella föreningar som även äger och förvaltar golfanläggningarna. Men parallellt med de föreningsdrivna anläggningarna har under de senaste 20 åren ett stort antal privat- och bolagsägda såväl som bolagsdrivna golfanläggningar tillkommit. I flera fall genom ett övertagande av föreningarnas anläggningar. Golfverksamheten, det vill säga den idrottsliga verksamheten, drivs i nuläget (januari 2016) av 422 golfklubbar och 44 golfbolag. Denna mix av organisationsformer är unik i Idrottssverige och ställer fler och andra krav på Svenska Golfförbundet än vad ett idrottsförbund normalt har att handskas med.

  Den gemensamma nämnaren är att alla aktörer brinner för att skapa så bra golfverksamhet som möjligt, men också att anläggningarna är egenfinansierade med litet ekonomiskt stöd från samhället. Golfanläggningarna drivs inte i primärt syfte att maximera intäkterna och vinsterna, men alla anläggningar måste drivas effektivt och upplevas som attraktiva av golfspelarna för att överleva långsiktigt.

  Bakom de positiva kurvorna med över 50 000 nya medlemmar det senaste året, finns många väl fungerande och stabila klubbar och golfanläggningar, men också dess motsats. Nivån och kvaliteten på den verksamhet som erbjuds varierar kraftigt från en klubb och anläggning till en annan.

  Mot bakgrund av det fattade förbundsstyrelsen, i linje med den av förbundsmötet beslutade verksamhetsinriktningen 2015–2016, beslutet att öka satsningen på kvalificerad klubbrådgivning. Målet är att skapa grund för välmående golfanläggningar i Sverige med nöjda medlemmar, gäster och medarbetare vilket innebär en ekonomi i balans med en attraktiv verksamhet för golfanläggningarna.